TREBALL DE BALLS DE SALO

ELS BALLS DE SALO

MENU

  1. INTRODUCCiO
  2. HiSTORIA DELS BALLS
  3. CONTACTE

1.introduccio

Concepte Els balls de salo (en angles: Ballroom dance) (en angles: Ballroom dance) son aquells que balla una parella de forma coordinada i seguint el ritme de la musica. En el seu origen eren nomes d'ambit ludic i populars i la seva repercusio social va ser de tal magnitud que va desembocar en la creacio de sales especifiques que -amb una orquesta i una superficie adequada- faciliten la seva practica. Actualment es practica tambe com a modalitat esportiva en competicions organitzades i reglamentades per les corresponents federacions nacionals i internacionals.

WEB DE LA FEDERACIO CATALANA DE BALL ESPORTIU

2. historia dels balls de salo

sabates Des de les epoques mes primitives l'home ha utilitzat la dansa per expressar-se i comunicar-se. Aquesta sofrira un gran apogeu amb l'arribada de la civilitzacio helenica perque els teatres grecs permetien la posada en escena de les coreografies mes variades. Amb l'arribada de l'imperi roma la dansa assumeix de forma definitiva el seu caracter representatiu i els circs seran l'escenari perfecte per desenvolupar coreografies d'una complexitat mai no vista fins llavors. L'any 476 d.C. es produeix la caiguda de l'imperi roma i en aquesta epoca la societat es dividira en tres grups: El clericat, l'aristocracia laica i els camperols. La dansa seguira llavors dues linies independents de desenvolupament. D'una banda estara l'estil "aristocratic", basat en balls de fileres i d'estrictes disposicions de ballarins i parelles. D'altra banda es va crear un estil "popular", on les parelles ballaven de forma mes o menys anarquica. Amb l'inici del segle XVi, Europa en viura una autentica revolucio cultural: El Renaixement. El 1559 apareix un ball amb un ritme tres per quatre anomenat Volta. En les corts reals d'Europa no es veu amb bons ulls i Luis Xiii el declara immoral perque els ballarins estan en contacte fisics. En la monarquia el ball mes important es el minuet, un descendent directe dels balls "aristocratics". El segle XVIII apareix a Alemanya el Waltzen i tota connexio entre aquest ball i la Volta queda dissimulada, sol que la paraula Waltzen significa girar en alemany. Aquest fins i tot sent censurat assolis gran popularitat a Viena. Amb l'arribada del renaixement apareix una nova classe social: La burgesia. es el segle XViii quan el Waltzen assolira un gran exit. El 1812 aquest s'introdueix a Anglaterra sota el nom de Vals Alemany pero sera en la cort vienesa on aquest ball assolira el seu apogeu. El Vals Vienes,ball pare dels actuals balls de salo, des el seu desenvolupament a tres musics austriacs: Johann Strauss pare, Josef Lanner i Johann Strauss fill. Una forma mes asserena del rapid Vals Vienes es desenvolupa a America al voltant de 1870. Rep el nom de Boston i es caracteritza per la seva lentitud. Aixi s'arribara al Vals Angles que pot veure's en les actuals competicions.
dibuix de vals vienes
Mentrestant en America, es va anar creant un estil musical totalment diferent a l'europeu. Durant segles van ser traslladats cap a America milers i milers d'africans en condicio d'esclaus, i amb ells es va traslladar la seva cultura i la seva musica. La musica afroamericana va ser marginada i aillada i sera el ple segle XX quan una societat mes tolerant accepta les noves influencies i el la calor de la musica negra. Als Estats Units, el jazz suposara una autentica revolucio i naturalment, no haura de passar gaire temps perque es crei un estil de ball adequat al nou ritme: El Fox-Trot. Aquest neix el 1912 i el seu nom significa "trot del guillot". A partir del Fox-Trot original apareixeran dues de les modalitats dels actuals concursos internacionals: El Slow Fox (Fox lent) i el Quickstep (Fox rapid). El segle XVi els esclaus negres portats a Cuba van difondre una dansa inspirada en el pas del gall. Aquesta dansa es convertira amb el temps en la precursora de l'actual rumba. Per a la classe blanca, aquest sera un ball obsce i l'exhibicio del qual estara prohibida. Sol a partir de 1940 i despres de moltes modificacions sera admesa en societat. Actualment existeixen diverses modalitats reconegudes de Rumba: La Rumba Cubana (la mes calenta i ritmica de totes), la Rumba-Bolero (la mes lenta i romantica) i la rumba espanyola (modalitat amb un clar to flamenc). A partir de certes varietats rapides de la Rumba-Bolero, sorgeix el Cha-Cha-Cha en la decada dels 50. El ritme del Cha-Cha-Cha es caracteritza per una serie de tres passos rapids que es fan en dos temps de compas i precisament a aquests tres passos (chasses) li deu el Cha-Cha-Cha el seu nom. Un altre ball llatinoamerica que assoleix una gran popularitat es la Samba els origens de la qual cal buscar-los entre els esclaus portats des de l'africa.

Tipus de ball:

logo de ball

- Segons les caracteristiques del ball en distingirem dues modalitats:

- BALLS LLATiNS

- BALLS ESTANDARDS

LLATINS ESTANDARDS
bolero vals angles
txa-txa-txa slowfox
samba tango
pasdoble quickstep
jive vals vienes

3.DADES WEBMASTER

treball realitzat a la UOC: creacio de pagines web

Documento conforme W3C XHTML 1.0| CSS 2.0| WAi AA